Nganalisis Unsur Carita Fiksi

JUDUL CARPON      : CUCUNGUK

KARANGAN              : GODI SUWARNA

MANGLE NOMOR   : 1632

HALAMAN                : 18-21

1. PALAKU

 • Utama : Kuring
 • Sampingan : Dessy Retnosari, Aki, Nita, Mas Prapto

2. PASIPATAN

 • Kuring : berseka, sieunan, playboy

“…deker we disapuan deui. Ku sorangan, da can boga pembantu. Can meunang. Tadi ge balik ti Kantor, geus disapuan padahal mah. Dipel malah. Tapi bet ngareres keneh bae geuning. Cape keneh meureun tadi mah. Asal we meureun. Asal sasapu. Asal ngepel. Kudu ayeuna mah. Kudu beresih…”

“…keur kitu, ujug-ujug aya nu kekeleperan, tuluy eunteup dina wastapel. Disidik-sidik. Gebeg. Cucunguk! Nyiak. Kuring mundur lalaunan. Cucunguk terus dipencrong. Enya, we kalotor keneh imah teh. Make jeung aya cucunguk sagala. Keteg jajantung karasa ngerepanana. Birigidig. Birigidig. Gila ti bubudak kana cucunguk teh…”

“…Ah, ngomong wungkul maneh mah. Cinta. Cinta we ka sasaha teh. Ka si Tanti, cinta. Ka si Nuring, ka si Retno, Maryati kabeh di cinta-cintakeun…”

 • R : nyaah, geten, bageur, sabar

“…di kamer mandi, anduk, kimono, ngalipet beres dina tempatna. Meunang nyadiakeun Dessy. Karasa pisan nyaahna. Getenna. Nyaah teuing. Geten teuing, malah…”

“…di Jogja, sapakultas jeung Dessy teh. Tilu taun sahandapeun kuring. Budak na bageur…”

“…Hapunten, Mas. Rumaos Dessy tos kieu…”

 • Aki : waspada

“…urang wetan, nyah? Heug meunakna ceunah. Kade we, Jang!…”

 • Nita : bageur

“…resep ti Nita, Mas! Ti rerencangan bageur pisan…”

 • Mas Prapto : heuras, goreng hate

“…ulah diruksak, siah! Bageur Si Dessy mah!…”

“…Ku Pak Lik Prapto, Mas. Lik Prapto ngawitanana. Pak Lik nu gaduh dosana…”

 1. LATAR
 • Waktu : tipeuting

“…karek sadar, ti tatadi sasapu teh bari mopoek. Gusti. Geus reup-reupan geuning. Maghrib sakeudeung deui ge. Degdegan. Wegah nyanghareupan peuting…”

 • Tempat : di imah

 “…aing mah asa kalotor bae geuning di imah teh…”

 1. SUASANA CARITA
 • Pikasieuneun atawa tegang : “…aneh. Teu kanyahoan ngurumuyna, ngerelesna. Aya nu ngahiliwir, seungit kembang sedep malem dina meja. Jam dinding disada sawelas kali! Kuring nguniang, babatek tulang tonggong…”
 1. GALUR
 • Merele
 1. Kuring keur sasapu di imah sampe ka peuting
 2. Dessy nitah kuring mandi
 3. Kuring mandi manggihan cucunguk dina wastafel, kuring kekeleperan
 4. Kuring dahar peuting jeung Dessy dimeja makan
 5. Keur dahar kaambeu bau cucunguk tina sungut, kuring indit ka kamar mandi
 6. Pas kaluar aya nu ngahiliwir seungit kembang sedep malem dina meja
 7. Kuring gogodeg ningal cucunguk kaluar tina buuk, ceuli, irung, jeung rarangan Dessy

6. TEMA

 • Rumaja
 1. PUSEUR IMPLENGAN
 • Puseur implengan nu kahiji/palaku utama
 1. GAYA BASA
 • Hese kaharti sabab loba istilah-istilah anu teu kaharti
 1. AMANAT
 • Unggal lengkah paripolah kudu luyu jeung aturan ulah sieun lamun urang dijalan anu bener tapi sabalikna lamun urang dijalan salah kudu geuwat menta tobat sangkan teu kalalanjoan. Jadi, dina hirup urang kudu saluyu jeung agama anu ku urang dianut sangkan salamet dunia rawuh aherat.
Advertisements

About titasyiamiq

weirdo girl😰
This entry was posted in Tentang SMA. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s